بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مقابل مشاهده می باشد
بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م|39013794|yvz

چکیده:پژوهش حاضرباهدف واد مخدردرشهرستان قوچان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه معتادان تحت درمان کلینیک ترک اعتیاد رازی بود. برای انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس استفاده شدو سپس گروه هابه تعداد30نفر (گروهآزمایش15نفر)و(گروه کنترل15نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های کیفیت زندگی(SF.36) وگرایش به مصرف مواد به صورت محقق ساخته فرچاد وهمکاران به عنوان پیش آزمون استفاده گردید.سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش با نظریه تئوری انتخاب گلاسر قرار گرفتند ودرپایان گروه ها مجدداً با استفاده ازپرسش نامه های مذکور مورد آزمون قرارگرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج کل نشان داد که آموزش نظریه انتخاب توانست میزان کیفیت زندگی درهمه مؤلفه های آن را افزایش ودر گرایش به مصرف موادکاهش دهد. این یافته ها در سطح 05/0درصد معنادار است.
فهرست مطالب
عناوینصفحهفصـل اول: کلیات تحقیقمقدمه بیان مسأله وچهارچوب نظری آناهمیت وضرورت تحقیقاهداف تحقیقسؤالات تحقیقفرضیه های تحقیقمتغییرهای تحقیقتعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیقفصـل دوم: ادبیـات وپیشـینه تحقـیقمقدمه تاریخچه کیفیت زندگیتعریف کیفیت زندگی ویژگی های کیفیت زندگیکاربرد اندازه گیری کیفیت زندگیشاخص های مؤثر در کیفیت زندگینظریات کیفیت زندگیارتباط کیفیت زندگی با سلامتیعوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانساصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگیسنجش کیفیت زندگیعوامل تعیین کننده کیفیت زندگیکیفیت زندگی معتادینشاخص های کیفیت زندگی در ایراناعتیادخصوصیات حالات اعتیادمروری برنظریه واقعیت درمانی گلاسرنظریه شخصیت گلاسرنظریه انتخاباجزای نظریه انتخابپیامدهای نظریه انتخابنظریه کنترلهدف واقعیت درمانیراهبردهای واقعیت درمانیشیوه درمانفرآیند درمانشیوه های عمدهروش های واقعیت درمانی گروهیفرآیند درمان در واقعیت درمانیکاربرد واقعیت درمانیمقایسه واقعیت درمانی با برخی از نظریه های مشاوره و روان درمانیمقایسه روانکاوی فروید با واقعیت درمانیمقایسه واقعیت درمانی با رفتارگراییعوامل درمانی درگروه درمانینکات پایانی و قابل توجهپژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشورفصـل سـوم: روش تحقـیقمقدمهروش تحقیقجامعه آماری تحقیقنمونه آماری و روش نمونه گیریابزارهای اندازه گیری تحقیقروش اجرای تحقیقشیوه مداخله(جلسات درمانی)روش تجزیه و تحلیل داده هافصـل چهـارم: تجزیـه تحلیـل داده هـامقدمهبررسی توصیفی و استنباطی یافته های تحقیقآمار توصیفیبررسی فرضیه هانرمال بودن توزیع متغیرها در جامعهبررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای
نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعهبررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای
فصـل پنجـم: بحـث و نتیجـه گیـریمقدمهبحث و تفسير نتايج پژوهشخلاصه و جمع بندیمحدودیت هاپیشنهاد هافهرست منابع پیوست ها


مطالب دیگر:
📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه📜شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل📜شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه حله📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر📜تحقیق بررسی سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده📜شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد📜شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نکا📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهر📜شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق