دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)قابل مشاهده می باشد
دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)|50541801|yvz

B(OH)3 + H2O B(OH)4- + H+<br> B(OH)4- در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است. <br>3 B(OH)3 B3O3(OH)4- + H+ + 2H2O pk=84/6<br>*<br>درمحلولهای مختلف اسيد بوريک وبوراتها بسپارهايی مانندB3O3(OH)4- را طبق معادله زير می دهند. <br><br><br>شکل2- تريمر اسيد بوريک<br> به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنين حلقه هايی در بوراتهای متبلور مانند 2B2O3 و Cs2O محرز است. <br>2 B(OH)3 + B(OH)4- B3O3(OH)4- + 3H2O pk=110<br>*<br> از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با 18O و بوراتها انجام می شود، می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α - هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت 1:1 تشکيل داده ، قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود. <br><br><br>شکل3- کمپلکس اسيد بوريک با يک گليسرول<br>*<br>H3BO3 HBO2 B2O3 <br>گرما <br>H2O<br>اسيد ارتوبوريک <br>اسيد متابوريک <br>گرما<br>اکسيد بور <br>وسايل مورد نياز<br>مواد مورد نياز <br>قيف بوخنر<br>لوله آزمايش<br>کاغذ صافی<br>نوار کاغذ يونيورسال<br>اسپاتول<br>ميله چينی يا شيشه ای<br>بشر250 ميلی ليتری<br>کريستاليزور<br>بوراکس<br>اسيد کلريدريک 25%<br>اسيد سولفوريک غليظ<br>پودر منيزيم يا نوار منيزيم<br>معرف تورنسل<br>محلول نيترات نقره<br>متيل الکل<br>محلول سولفات مس<br>محلول سولفات آلومينيم <br>در اثر گرما اسيد بوريک به صورت زير تجزيه می گردد<br>*<br>1) 12 گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک 25% خنثی کنيد. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد. اسيد بوريک را بروی کاغذ صافی خشک کنيد و محلول زيرين را جهت گرفتن مابقی اسيد، تغليظ نمائيد. <br>....مطالب دیگر:
🔑دانلود تحقیق پردازش اطلاعات کلامی 23 ص🔑دانلود تحقیق چگونه می‌توان نظم و انضباط كیفی را در دبستان گسترش بخشید؟ 44 ص🔑دانلود تحقیق آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص🔑دانلود تحقیق آموزش ابتدایی 21 ص🔑دانلود تحقیق آموزش بزرگسالان 23 ص🔑دانلود تحقیق آموزش و پرورش 10 ص🔑دانلود تحقیق آموزش و پرورش ایران 63 ص🔑دانلود تحقیق آموزش و پرورش در آینه آمار 24 ص🔑دانلود تحقیق آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص🔑دانلود تحقیق استعدادهای اهمیت آموزش و پرورش درخشان 71 ص🔑دانلود تحقیق اصلاح الگوی مصرف راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف 18 ص🔑دانلود تحقیق اصول طرح درس كتاب آموزش قرآن اول راهنمایی 7 ص🔑دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص🔑دانلود تحقیق اموزش و پرورش تحوا افرین 36 ص🔑دانلود تحقیق انشا نویسی 30 ص🔑دانلود تحقیق انگیزش تحصیلی 12 ص🔑دانلود تحقیق اهمیت برنامه ریزی تحصیلی 15 ص🔑دانلود تحقیق بهسازی كاركنان آموزش و پرورش 13 ص🔑دانلود تحقیق جامعه شناسی آموزش وپرورش 32 ص🔑دانلود تحقیق جامعه شناسی در آموزش و پرورش 23 ص🔑دانلود تحقیق راهکارهای نوین تعلیم و تربیت 22 ص🔑دانلود تحقیق راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی 31 ص🔑دانلود تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی چاپ 13 ص🔑دانلود تحقیق سیاستهای آموزشی 46 ص🔑دانلود تحقیق عوامل بی انگیزه گی دانشجویان 16 ص